Vedtekter

Vedtatt på FS stiftelsesmøte ved vintersolverv 2018, fredag 21. desember.

§ 1 Formål («formålsparagraf»)

Det Formelle Samfunn (FS) skal være en selskapsforening hvis formål er å fremme kvalitativ formalitet i alle kontekster. Bevisstgjøring, opplysning og utvikling av individet er derfor Samfunnets samfunnsoppdrag. Samfunnets eksistensberettigelse er å opptre som den øverste autoritet i formelle kvalitative spørsmål.

§ 2 Virksomhet

Det Formelle Samfunn skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å fremme kultur og fellesskap i alle selskaper og for alle deltakere, der samfunnet kan forsvare sin eksistensberettigelse.

§ 3 Medlemmer

FS har følgende kategorier medlemmer:

 1. Evige medlemmer
 2. Stifterne (av FS) er evige medlemmer.

  Forslag om statusoppgradering til evig medlem behandles som hemmelig sak av styret. Blir forslaget vedtatt enstemmig, er vedkommende medlem opptatt som evig medlem.

 3. Æresmedlemmer
 4. Forslag om opptagelse av æresmedlemmer behandles som hemmelig sak av styret. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, er vedkommende opptatt som æresmedlem.

 5. Medlemmer
 6. Ad B: Forslag om opptagelse av medlemmer behandles som hemmelig sak av styret. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, er vedkommende opptatt som medlem.

 7. Støttemedlemmer
 8. Individer og bedrifter.

§ 4 Adgang til FS-møter og tilstelninger

Medlemmers familie og gjester kan gis adgang til FS tilstelninger.

§ 5 Foreningens Ledelse

Foreningen ledes av et styre. Lokalstyrer, faggruppestyrer eventuelt kontaktmenn kan etableres av styret ved delegering.

§ 6 Styret

Styret velges av generalforsamlingen.

Styret består av inntil 9 ordinære medlemmer.

President og visepresident utpekes ved valget.

Eventuelle faggrupper bør være representert i styret.

Styrets medlemmer fungerer i minst 2 år.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 2 medlemmer være tilstede, vedtak krever simpelt flertall, endring av vedtekter krever konsensus.

Ved presidentens forfall fungerer visepresidenten som president.

Antas forfallet å bli av lang varighet skal spørsmålet om valg av ny president etter styrets forslag avgjøres ved generalforsamlingsbeslutning.

Evige medlemmer har møterett og vetorett i styresaker. Ved valg til styret, skal fraværende medlemmer ha anledning til å stemme skriftlig. Før avholdelse av den årlige generalforsamling, har medlemmene adgang til å sende inn forslag til kandidater.

De innkomne forslag til kandidater skal bekjentgjøres sammen med innkalling til generalforsamlingen.

Styret tilsetter FS generalsekretær. Styrets forhold til generalsekretæren reguleres ved avtale.

§ 7 Ledelsens plikter

 1. Styret
 2. Det pålegges styret å:

  1. innkalle til generalforsamlinger
  2. arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger
  3. sørge for at beslutninger tatt på generalforsamlingen blir iverksatt
  4. ivareta FS økonomi og utarbeide budsjettforslag for det kommende år
  5. motta FS regnskaper og fremlegge disse for generalforsamlingen.
  6. holde ajour FS vedtekter, protokoller og fortegnelse over FS medlemmer.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamling avholdes hvert år. Medlemmene innkalles av styret med minst 3 ukers varsel

 1. På generalforsamlingen velges:
  1. Dirigent og referent
  2. Medlemmer i styret i stedet for de uttredende.
 2. På generalforsamlingen fremlegger styret:
  1. Årsberetning for FS virksomhet
  2. Forslag til endring av vedtekter
  3. Oversikt over FS årsregnskaper og økonomiske status
  4. Forslag til FS budsjett samt til kontingentens størrelse
  5. Eventuelle andre saker
 3. Stemme og valgregler
 4. Når intet annet bestemmes skjer stemmegivningen muntlig.

  Alle saker avgjøres ved simpelt flertall med unntagelse av valg på president i styret hvor det kreves 2/3 flertall. Styret kan bestemme at fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme for saker som behandles på generalforsamlingen.

 5. Beslutningsdyktighet
 6. Vedtak i generalforsamlingen som ikke har vært utsendt til fraværende medlemmer for skriftlig avstemming, er bindende for styret, med mindre dette anser at saken burde være forelagt alle medlemmene. Generalforsamlingens vedtak sammen med styrets utredning sendes i så fall alle medlemmer til skriftlig avstemming.

  Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Medlemskontingent – Utmelding – Strykning

Generalforsamlingen fastsetter med alminnelig flertall medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår. Ved utmelding av foreningen legger medlemmer kontingent ut det år i hvilket uttredelsen finner sted. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig til styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten, strykes av medlemslisten. Handler et medlem mot FS vedtekter og andre bestemmelser (protokoller), eller viser uverdig oppførsel, kan det strykes som medlem. Beslutning om dette treffes av styret. Vedkommende kan gis anledning til å uttale seg skriftlig. Evige medlemmer kan ikke frataes sin status.

§ 10 Nettsider og Sosiale Medier

Vigilantes domenet utgjør FS’ digitale plattform og skal være tilgjengelig for FS medlemmer.

Hvis Facebook eller andre sosiale medier brukes, utnevner styret redaktør(er) for dette. disse kan innkalles på styre- og redaksjonskomitemøter ved behov.

Generalforsamlingen fastsetter eventuelle godtgjørelser, og gir nærmere bestemmelser for nettsider og Facebook (ev. andre sosiale medier).

Redaktør har møte og talerett i styret.

§ 11 Endring av vedtekter

Forslag om endring av disse vedtekter må sendes styret før generalforsamlingen. De innkomne forslag bekjentgjøres sammen med innkalling til generalforsamlingen. Generalforsamlingen avgjør om forslagene skal undergis utvalgsbehandling eller ikke. Saken avgjøres av styret før neste generalforsamling. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme. For at forslag til endring av lovene skal anses som vedtatt, kreves at forslaget støttes av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 12 Oppløsning av foreningen

For vedtak av forslag til Foreningens oppløsning kreves at 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for det og at veto ikke nedlegges. I så tilfelle realiseres dens eiendeler, og det fattes bestemmelse om de innkomne midlers anvendelse med simpelt flertall på en generalforsamling. Fraværende medlemmer kan stemme skriftlig.

§ 13 Tolking av vedtektene

Tolking av disse lover tilligges vedtak i styret, som i tvilstilfelle kan forelegge spørsmålet på en generalforsamling.